uslovi kupovine

 

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Grupe Plastik

 

1. PREDMET USLOVA

Opšti uslovi kupovine uređuju obligacione odnose između Plastik Grupe (uključuje: Društvo Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o., Kolodvorska cesta 9, SI 5213 Kanal, Republika Slovenija; b – Društvo Plastik SI, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o., PE Tehnochem, Jurjevica 49, 1310 Ribnica, Republika Slovenija; c – Društvo Plastik INS, Proizvodnja plastične ambalaže d.o.o., Save Kovačevića bb, 22320 Inđija, Republika Srbija), (u daljem tekstu kupac), i njenih dobavljača.

Opšti uslovi se primenjuju na sve odnose između kupca i dobavljača (snabdevanje robom i uslugama), osim ako se strane izričito ne dogovore drugačije od slučaja do slučaja. Samo sporazumi koji su zaključeni u pisanoj formi su validni. Kao pisana komunikacija smatraju se i sve pisane poruke putem odgovarajućih telekomunikacionih sredstava (faks, e-mail i slično). Ovi uslovi kupovine imaju prednost u odnosu na uslove prodaje dobavljača, osim ako se strane drugačije ne dogovore izričito i pismeno. Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo svake porudžbine ili ugovora.

 

2. PRODAJNI PROGRAM

Spisak proizvoda koje kupac kupuje od dobavljača (prodajni program), određuju stranke sporazumno: (1) ugovorom, (2) cenovnikom, koji je prilog ugovoru (3)  ponudom, ili (4) posebnim sporazumom. Za njegovu valjanost stranke su dužne obavezno da utvrde: proizvode, cene, ambalažu, dostupnost, dokaze, sertifikate, sledljivost... Spisak proizvoda i izmene na istom, mora dostaviti dobavljač u pisanoj ili elektronskoj formi. Spisak proizvoda takođe mora da sadrži sve informacije, koje su za određeni proizvod različite od ostalog programa ili njegovog dela, kao i sve informacije koje su kupcu potrebne za njegovo poslovanje.

 

3. IZMENE PRODAJNOG PROGRAMA

Bilo kakve izmene spiska ili podataka u njemu, dobavljač može dostaviti kupcu samo jednom mesečno, i to najmanje mesec dana pre stupanja izmena na snagu.

 

4. OBAVEZA KUPCA

Definisanjem prodajnog programa ugovorom, kupac se ne obavezuje da kupi bilo koju količinu proizvoda, osim ako to nije bilo izričito dogovoreno ili naručeno.

 

5. NARUČIVANJE

Kupac vrši porudžbinu od dobavljača pismeno, faksom ili elektronskim putem. Porudžbina mora imati specifikaciju po željenim komisionima (količinama i jedinici mere) s lokacijama i vremenom isporuke. Dobavljač potvrđuje porudžbinu kupca u istom obliku i  obaveštava ga o vremenu isporuke. Ako dobavljač ne potvrdi porudžbinu kupcu u roku od dva radna dana, smatra se da je dobavljač prihvatio porudžbinu u celosti. Ako dobavljač nema na raspolaganju naručenu robu, dužan je da obavesti kupca u roku od dva radna dana o novom mogućem roku isporuke ili, ako je moguće, predloži alternativnu robu. Ako kupac ne potvrdi novi rok u roku od dva radna dana, smatra se da je od porudžbine odustao.

Ako se potvrda porudžbine razlikuje od same porudžbine, onda dobavljač mora to jasno navesti i naznačiti razlike. Takva potvrda važi kao nova ponuda dobavljača. Ukoliko kupac prihvati takvu ponudu, uslovi kupovine će biti sastavni deo zaključenog ugovora.

 

6. ISPORUKA

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, dobavljač je dužan da o svom trošku dostavi robu kupcu na paritetu DAP-skladište kupca, osim ako nije drugačije navedeno u porudžbini kupca.U slučaju isporuke, koja uključuje postavljanje ili montažu, kao i kod usluga, rizik od uništenja ili oštećenja prelazi na kupca od datuma primopredaje, dok kod drugih isporuka, rizik prelazi od datuma isporuke na mesto korišćenja.

U svim slučajevima se primenjuje najnovije izdanje INCOTERMS, izdatih od strane Međunarodne trgovačke komore u Parizu (International Chamber of Commerce), koji se koriste u ponudama, potvrdama porudžbine i fakturama, kao i prilikom utvrđivanja momenta  prelaska rizika. Ako se stranke tako dogovore, dobavljač mora isporučiti robu neposrednom kupčevom kupcu.

Delimična isporuka ili isporuke prekomerne ili nedovoljne količine, dozvoljene su samo uz prethodnu pismenu saglasnost kupca. Isporuka robe na dogovorenu adresu vrši se u vreme koje su stranke odredile u porudžbini.

Zadržavanje prava vlasništva dobavljača nad isporučenom robom, bez obzira na to kakva su, nemaju nikakvu važnost, osim u slučaju kada je ova odredba o uslovima kupovine izričito isključena u ugovoru između kupca i dobavljača.

 

7. ROK ISPORUKE

Rok isporuke stranke određuje se kao broj dana od porudžbine i koristi se za sve isporuke, osim za one za koje je izričito određen drugi rok isporuke. Rok isporuke određuju stranke u pisanoj formi. Ako je vreme isporuke za različite proizvode različito, stranke moraju da ga odrede sa spiskom prodajnog programa.

Ako se strane ne dogovore drugačije, dan kada je kupac dao porudžbinu računaće se kao početak roka isporuke/ izvršenja usluga.

Ako rok isporuke/ izvršenja usluge nije izričito naveden u porudžbini, dobavljač će izvršiti isporuke/usluge bez odlaganja.

Ako se strane ne dogovore drugačije, rok isporuke je maksimalno +/- 2 radna dana od dogovorenog datuma isporuke.

Ako stranke dogovore isporuku na određeni datum, kako bi se osigurao optimalan proces nabavke, proizvodnje ili prodaje (»just in time isporuka«), u slučaju kašnjenja dobavljača smatra se da su se stranke dogovorile o fiksnom roku isporuke. Ako, u slučaju »just in time isporuka«, dobavljač dostavi robu pre vremena, kupac ima pravo naplatiti dodatni trošak za skladištenje - manipulaciju i zatražiti od njega da nadoknadi štetu uzrokovanu ranom isporukom.

Smatra se da je pošiljka stigla na vreme ako je u roku dospela na mesto odredišta koje je odredio kupac (u daljem tekstu: mesto korišćenja); isporuka robe koja uključujuje postavljanje ili montažu i usluge, smatra se da je izvršena na vreme ako je preuzeta od strane kupca na dogovoreni datum i/ili vreme. Čim je dobavljaču poznato da će doći do kašnjenja u isporuci, mora o tome pismeno obavestiti kupca i dobiti njegova uputstva o tome kako dalje postupati. U tom slučaju, rok isporuke će biti produžen samo ako kupac izričito prihvati takvo produženje u pisanoj formi.

 

8. KAŠNJENJE ISPORUKE

Ako dobavljač deo naručene robe nije dostavio u određenom roku isporuke, porudžbina neisporučene robe se smatra storniranom, tako da kupac mora robu ponovo naručiti, osim u slučaju da kupac kod porudžbine  izričito drugačije zahteva.

Ako dobavljač neopravdano produži rok isporuke, dužan je da kupcu plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od ugovorene cene za svaki dan prekoračenja roka, ali ne više od 10% od vrednosti ugovora. Ako kupac zbog neopravdanog kašnjenja isporuke prema ovom ugovoru pretrpi štetu, koja je veća od ugovorne kazne, dobavljaču će zaračunati i razliku između ugovorne kazne i stvarne nastale štete.

 

9. NEISPORUČENI PROIZVODI

Ako dobavljač ne ispoštuje ugovorene rokove i ne pokrene ili ne nastavi isporuku nakon prijema pismenog poziva, kupac ima pravo:

- da zahteva ispunjenje ugovora i nadoknadu,

- da istupi iz ugovora i isporuku preda drugom dobavljaču,

a sve eventualne razlike u ceni isporuke uvećane za režijske troškove od 8%, da zaračuna bivšem dobavljaču i zahteva nadoknadu troškova i štete, uz zaračunatu ugovornu kaznu i odštetu za svaki dan prekoračenja roka, u slučaju da novi dobavljač ne može izvršiti isporuku u roku određenom ovim ugovorom.

Pored toga, kupac će dobavljaču zaračunati sve eventualne nastale troškove zbog zastoja ili problema s tehničkim preuzimanjima, koji bi bili rezultat nepotpune dokumentacije. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, dobavljač mora izračunati ugovornu kaznu na mesečnoj osnovi i izdati kupcu knjižno odobrenje. Dobavljač ugovornu kaznu nije dužan da obračuna ako nije bio u mogućnosti da isporuči robu iz razloga više sile, i ako je o tome odmah obavestio kupca.

 

10. RASPOLOŽIVOST

Raspoloživost pojedinih artikala (ukidanje proizvoda i uvođenje novih) određuje dobavljač ako se stranke nisu dogovorile drugačije. Daobavljač je dužan da o nameri prekida isporuke robom i uslugama  pismeno obavesti kupca odmah ili najmanje šest meseci pre prekida isporuke, kako bi kupac u toku prelaznog perioda mogao blagovremeno da pronađe drugog odgovarajućeg dobavljača. Količine za koje se dobavljač obavezao ugovorom ili potvrdom porudžbine da će ih isporučiti, moraju se dostaviti nezavisno od isključenja proizvoda iz programa.

 

11. DOSTAVNICA

Sve pošiljke moraju biti popraćene dostavnicom s preciznim opisom sadržaja pošiljke i brojem porudžbine.

 

12. FAKTURA, CESIJA

Faktura se šalje kupcu odmah nakon isporuke ili kompletno izvedenih usluga i mora da sadrži sve podatke o porudžbini. Tekst i pregled fakture se sastavljaju tako da se poređenje s porudžbinom i proveravanje fakture može obaviti na jednostavan način. Na fakturi je potrebno navesti broj porudžbine i podatke o porudžbini. Fakture za usluge moraju biti propraćene radnim rasporedom kojeg je odobrio kupac. U slučaju isporuke robe za koju je potrebna izvozna dozvola, faktura mora biti propraćena svim neophodnim pratećim dokumentima i informacijama (izjava o poreklu, tarifni broj...).

Dobavljač fakturiše kupcu svaku pojedinačnu isporuku. Stranke se mogu dogovoriti i za periodično fakturisanje. Na zahtev kupca, dobavljač mora izdati posebnu fakturu za svaki troškovni centar i posebno za svaku lokaciju isporuke kupcu, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Kupac zadržava pravo da odbije fakture koje nisu izvršene u skladu s njegovim uputstvima; to se posebno odnosi na podatke o porudžbini ili na pravila o porezu na dodatu vrednost. U ovom slučaju se smatra da faktura nije izdata i da rok plaćanja nije počeo da teče od datuma prvobitno fakturisane fakture.

Dobavljač nema pravo da bez prethodnog pismenog odobrenja svoja potraživanja prema kupcu ustupi trećim licima, da ih založi ili da ih preda kao predmet bilo kojih drugih pravnih poslova.

 

13. CENE

Cene određuje dobavljač s cenovnikom, ako cena nije dogovorena ugovorom ili dogovorom sporazumno. Nova cena će se smatrati promenom spiska prodajnog programa i dobavljač će ga dostaviti na način i uz valjanost, u skladu s tim kako su uslovi za spisak određeni. Ako dobavljač odredi raniju valjanost novih cena, kupac ima pravo da zahteva staru cenu za sve isporuke čije su porudžbenice formirane pre nego što je primio obaveštenja o novim cenama.

 

14. USLOVI

Uslove isporuke određuju stranke ugovorom ili pisanim sporazumom u kojem utvrđuju:

(1) rok plaćanja, (2) visinu rabata, (3) visinu super rabata na fakturi, (4) visinu super rabata sa knjižnim odobrenjem, (5) visinu popusta i rok plaćanja za njegovu realizaciju, (6) posebne popuste i druge uslove isporuke.

 

15. POSEBNE USLUGE

Stranke mogu ugovorom odrediti da li dobavljač u vezi s isporukom robe pruža kupcu dodatne usluge:

(1) preuzimanje neprodate robe, oštećene robe i robe kojoj je istekao rok trajanja, (2) besplatan promotivni materijal, (3) besplatne uzorke, (4) besplatne brošure i kataloge, (5) podršku promotivnim kampanjama, (6) garanciju za fiksne i garantovano najniže cene, (7) početne, akcijske i promotivne popuste, (8) uključivanje prodajnih mesta kupca u oglase dobavljača, (9) besplatno servisiranje, (10) besplatno usavršavanje, (11) tehničku podršku, itd.

 

16. PAKOVANJE

Pakovanje proizvoda određuje dobavljač ako se stranke nisu posebno dogovorile o određenom pakovanju. Promena pakovanja se smatra promenom spiska prodajnog programa, o čemu dobavljač mora  pravovremeno obavestiti kupca.

 

17. AMBALAŽA

Dobavljač mora dostavljati robu u transportnoj ambalaži, koja odgovara važećim standardima ili propisima u Sloveniji, te omogućava manipulaciju i zaštitu robe od fizičkih i hemijskih promena. Svaka preuzeta ambalažna jedinica mora da sadrži odgovarajuću šifru artikla u obliku EAN koda, lota i šifre artikla. Ukoliko isporučena roba nije propisno označena s EAN kodom, brojem lota i šifrom artikla kupca, kupac ima pravo da izvrši odgovarajuće označavanje robe i dobavljaču naplaćuje skladištenje i manipulativne troškove u visini od 3% od isporučene cene robe.

Dobavljač je dužan da robu odgovarajuće ambalira, čak i kada nije ambaliranje - paletiranje posebno dogovoreno, na način da je omogućena manipulacija viljuškarom. Pošiljka mora biti opremljena odgovarajućim oznakama dobavljača i kupca, kao i drugom pratećom otpremnom dokumentacijom.

Dobavljač i kupac se dogovaraju o međusobnom upravljanju zalihama i obračunu pakovanja (palete, kartoni, folije ...) koje prate pošiljke. Ako je dogovoreno da u cenu robe nije uključena ambalaža, tada će se trošak ambalaže prikazati odvojeno. Osim ako nije drugačije dogovoreno, dobavljač će nadoknaditi kupcu troškove povratne ambalaže koja se može ponovo koristiti.

U slučaju vraćanja paleta i druge ambalaže, kupac je vraća dobavljaču bez naknade. Dobavljač se obavezuje da će organizovati zamenu isporučenih paleta (europaleta i paleta drugih dimenzija) i druge ambalaže u odnosu 1: 1. Ako dobavljač svoje tipove paleta ili drugu ambalažu koja je slobodna, ne preuzme kod isporuke, niti odgovori u roku od 8 dana nakon poziva za preuzimanje navedene ambalaže, ona postaje neopozivo vlasništvo kupca. U ovom slučaju, dobavljač se tereti za manipulativne troškove.

Odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne ambalaže snosi dobavljač.

Kod isporuke opasnim robama dobavljač je dužan da se pridržava važećih zakonskih propisa, posebno propisa o vrsti i označavanju ambalaže i transportnim sredstvima.

 

18. PLAĆANJE

Kupac će plaćati prodavcu uplatom na njegov račun ili kompenzacijom. Stranke će prosleđivati podatke za pripremu kompenzacije i potvrditi pripremljene kompenzacije za neosporne obaveze.

Neto rok plaćanja za plaćanje fakture počinje da teče od narednog dana od datuma fakture.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, plaćanje se vrši po izboru kupca u roku od 15 dana uz 4% rabata ili neto u roku od 90 dana. U slučaju utvrđenih neslaganja, kupac može zadržati isplatu dok se ne otkloni nedostatak. Ako se isplata izvršila u potpunosti, to ne znači da kupac priznaje ispravnost isporučene robe ili usluge, ili da se time odriče prava koja mu pripadaju iz naslova garancije ili jamstva. Smatra se da je uplata izvršena u predviđenom roku ako je iznos uplaćen banci kupca najkasnije na datum dospeća plaćanja. Bankarske troškove banke primaoca snosi dobavljač.

 

19. PREUZIMANJE ROBE I PRENOS VLASNIČKOG PRAVA

Prijem robe ili usluga, njihova privremena upotreba ili izvršena plaćanja, ne smatraju se kao preuzimanje, kako je definisano u sledećem paragrafu. Potvrde o prijemu izdate od strane kupca nemaju karakter izjave o konačnom preuzimanju isporučene robe i pruženih usluga.

Preuzimanje količine i provera bilo kakvih očiglednih grešaka, vrši se u odgovarajućem vremenskom periodu nakon dolaska robe ili pruženih usluga. Preuzimanje i provera u vezi s kvalitetom i mogućim skrivenim greškama, može se izvršiti tokom životnog veka proizvoda ili pružene usluge. Ako deo pošiljke u slučaju slučajne provere ne zadovoljava zahteve kupca ili normalan komercijalni kvalitet, tada kupac može odbiti celu pošiljku na trošak dobavljača. Ova odredba ne isključuje preostale jamstvene odgovornosti dobavljača.

Pravo vlasništva nad isporučenom robom bezuslovno prelazi na kupca s prihvatom robe, bez obzira na plaćanje kupoprodajne cene. Zadržavanje vlasničkog prava ili bilo koji drugi oblik produženog vlasničkog prava dobavljača, izričito je isključen pod ovim uslovima.

 

20. REKLAMACIJE

Kupac proverava robu na uobičajen način po prijemu. Za uobičajeni način se smatra: određivanje količine primljene robe, utvrđivanje neoštećenosti robe i ambalaže (kupac neoštećenu robu ne otvara iz ambalaže) i pregled oštećene robe u oštećenoj ambalaži. Ako kvalitet ili količina robe nije u skladu s dostavnicom ili s uslovima kupovine koji proizilaze iz ugovora ili porudžbenice, kupac mora proslediti reklamaciju dobavljaču u roku od osam radnih dana od prijema robe ili otkrivanja greške. Dobavljač mora dostaviti kupcu rešenje reklamacijskog zapisnika u roku od osam radnih dana od dana prijema. Na osnovu zajednički ustanovljene reklamacije, prodavac je dužan da u roku od osam dana o svom trošku pošalje novu količinu robe, odnosno otkloni nedostatke vezane za robu ili usluge.

 

21. JAMSTVO I GARANCIJA

Dobavljač je obavezan da obezbedi da isporučena roba bude u skladu s propisima i važećim standardima, da je propisno označena i da poseduje dogovorena svojstva i kvalitet. Kupcu je dužan da nadoknadi troškove i kazne koje je pretrpeo zbog nepoštovanja ovih zahteva.

Neodgovarajuću robu kupac može vratiti na trošak dobavljača ili zahtevati otklanjanje nedostataka. Dobavljač mora preuzeti i rešavati reklamacije krajnjih kupaca u vezi s robom dobavljača.

Dobavljač pored zakonskog jamstva pruža i jamstvo da je isporučena roba vrhunskog kvaliteta, adekvatna nameni, izrađena od najnovijih materijala, te da je profesionalno proizvedena u skladu s tehničkim nacrtima, da je odgovarajuće konstrukcije i besprekorno sklopljena.

Dobavljač za svoje isporuke i usluge daje minimalnu garanciju od 12 meseci. U slučaju robe koja je namenjena za dalju preradu i prodaju, dobavljač pruža jamstvo za kvalitet i daje garanciju za tu robu na isti period kao što kupac daje za finalni proizvod krajnjem kupcu.

Garantni rok za isporuku ili servisiranje zamenjenog ili popravljenog dela počinje ponovo da teče nakon što se greška otkloni.

U slučaju isporuke materijala, obaveza garancije počinje s datumom isporuke materijala, u slučaju uređaja i mašina na dan potpisivanja primopredajnog zapisnika, te u slučaju usluga na dan pružanja usluge.

U slučaju inženjerskih i konsultantskih usluga, usluga obezbeđenja softverske opreme i dokumentacije, kao i u slučaju posredovanja radne snage od strane dobavljača, dobavljač će obezbediti neograničenu dvogodišnju garanciju za ispravnost i potpunost svih pisanih ili usmenih specifikacija i uputstava.

Poddobavljači dobavljača su izvršni agenti dobavljača.

Ako se otkriju greške u jamstvenom/garantnom roku, dobavljač će o svom trošku i po izboru kupca odmah i bez troškova za kupca otkloniti nedostatke na mestu odredišta ili u odgovarajućem periodu osigurati ponovno izvršenje usluga ili zamenu isporuka (otklanjanje grešaka). U svakom slučaju, kupac će imati pravo na nadoknadu svih troškova, koji su nastali za radove koji su bili neophodni za otklanjanje grešaka, kao što su montaža, demontaža i sl.

U posebno hitnim slučajevima, kao što je na primer izbegavanje kašnjenja kupca u ispunjavanju ugovora s trećim licima, ili neispravljanje grešaka od strane dobavljača u roku koji je odredio kupac, ili ako ne bi bilo razumno očekivati od kupca da zahteva od dobavljača da ispravi greške, kupac može bez prethodnog obaveštenja i o trošku dobavljača, te bez obezbeđivanja dodatnog roka i bez obzira na pravo, da zahteva odštetu, da ispravi greške, da ponovo izvrši usluge ili promeni isporuke ili osigura da treće lice to čini za njega. Trošak takve popravke je dobavljač obavezan da vrati kupcu čak i ako je viši nego što bi bio da je popravak izvršio dobavljač.

 

22. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I PRUŽANJE KVALITETA

Dobavljač će osigurati kupca od bilo kakvih sporova koji se odnose na intelektualnu svojinu, koja proizilazi iz isporuka ili usluga, i garantovaće kupcu nesmetano korišćenje isporučene robe i usluga. Bez obzira na ostale obaveze, dobavljač će zaštititi kupca od svih potraživanja koja proizilaze iz odgovornosti za proizvode, koje protiv kupca pokreće treća strana, zbog nedostataka na proizvodima i uslugama zajamčenih od strane dobavljača. U svakom slučaju, dobavljač mora nadoknaditi kupcu sve troškove koji su nastali kao rezultat zaštite ili odštetne obaveze kupca zbog potraživanja treće strane, kao i nadoknaditi nastalu štetu. Na zahtev kupca, dobavljač mora da pruži dovoljno dokaza da je obezbedio adekvatno osiguranje za pokrivanje spomenutih rizika.

Dobavljač se obavezuje da će pet godina nakon poslednje isporuke na zahtev kupca odmah navesti ime svakog proizvođača, uvoznika, podugovarača ili podizvođača, koji su uključeni u izvršenje ugovora, u slučaju sudskog spora u vezi s isporučenom robom ili pruženim uslugama, i odmah proslediti sve relevantne podatke za zaštitu od potraživanja, koja proizlaze iz garancija proizvoda, a posebno svu potrebnu dokumentaciju, koja se odnosi na isporučenu robu i pružene usluge (npr. serijski proizvodni broj i broj isporuke, vreme proizvodnje i isporuke).

Uređaji koje je instalirao i roba koju je dobavljač isporučio. moraju biti opremljeni propisanim sigurnosnim mehanizmima i moraju biti u skladu s važećim sigurnosnim propisima. Takođe je neophodno svaki put uzeti u obzir trenutno stanje i pravila tehnike. Uređaji, sistemi i druga relevantna roba, moraju biti opremljeni CE oznakom u skladu s važećim propisima. Isporuka mora da sadrži odgovarajuće izjave o usklađenosti (konformnosti) i, ako je potrebno, uputstva za montažu i instalaciju. Inače, dobavljač mora blagovremeno obavestiti kupca o promeni proizvodnih materijala i njihovih komponenti ili sirovina, načinu proizvodnje, poluproizvodima, kao i izjavama o usaglašenosti. U slučaju isporuke opremom ili drugim uređajima koji zahtevaju montažu, dobavljač mora dostaviti kupcu u normalnom obimu zahtevanu i za kupca neophodnu dokumentaciju, uključujući planove za sastavljanje, uputstva za ugradnju i montažu, uputstva za obradu, uputstva za održavanje, popise rezervnih delova itd. Oznake moraju biti na slovenačkom jeziku i na zahtev kupca na drugim jezicima. Dobavljač će obezbediti dvojezična uputstva za upotrebu, na slovenačkom i na zahtev kupca na drugim jezicima.

 

23. POSEBNE ODREDBE ZA HARDVERE I SOFTVERE

Hardver i softver, osim ako nije drugačije dogovoreno u ugovoru, smatraju se jednom jedinicom ili celinom.

Ako dobavljač mora da dostavi softver koji nije posebno razvijen za kupca, onda dobavljač priznaje kupcu prenosivo i neisključivo pravo na iskorišćavanje i korišćenje softvera. Pravo je vremenski neograničeno ako je dogovoreno jednokratno plaćanje. Za softver razvijen posebno za kupca, dobavljač priznaje dobavljaču prenosivu, ekskluzivnu i vremenski neograničenu licencu. U ovom slučaju, smatra se da je dobavljač preneo kupcu pravo da reprodukuje, distribuira, obrađuje, prilagođava ili modifikuje (i isključivo koristi rad u modifikovanom obliku), javnu komunikaciju i prikazivanje, delimično ili u potpunosti, po nahođenju kupca. Prenos neisključivih materijalnih autorskih prava i prava industrijske svojine, vremenski je i prostorno neograničeno i uključuje pravo na posredovanje i prenos stečenih prava na treća lica. Osim ako nije drugačije dogovoreno, dobavljač takođe isporučuje izvorni kod softvera u trenutnoj verziji.

Dobavljač je dužan da instalira softver. Posle instalacije, predaje kupcu nosač podataka, koji je čitljiv u sistemu kupca i sadrži izvorni i hardverski kod s pripadajućom dokumentacijom (sadržaj i struktura nosioca podataka, program i plan toka podataka, procedure testiranja, programe testiranja, rukovanje greškama, itd.). Pored ove dokumentacije, dobavljač mora kupcu pre preuzimanja dostaviti sveobuhvatnu pisanu dokumentaciju na slovenačkom ili engleskom jeziku i u dovoljnom broju primeraka.

Smatra se da je softver posebno napravljen za kupca odgovarajući i da je preuzet, ako je u skladu sa specifikacijom radio bez grešaka ili poteškoća tokom najmanje četrnaestodnevog probnog rada. U slučaju sumnje, ovaj rok će početi na dan komercijalne upotrebe softvera od strane kupca, ili od strane njegovog krajnjeg kupca, u zavisnosti koji od ovih događaja se desi kasnije.

Dobavljač se obavezuje da će sve verzije softvera koje sadrže ažuriranja („Updates“) biti besplatno dostupne u okviru garancijskih obaveza. Pored toga, dobavljač se obavezuje da će kupcu za isporučeni softver pružati održavanje najmanje pet godina nakon preuzimanja pod uslovima koji vladaju na tržištu za isporučeni softver. Tokom garantnog roka, naknada za održavanje će se odgovarajuće smanjiti.

 

24. CRTEŽI, ALATI, DRUGI PRIBOR

Dobavljač mora, ako je potrebno, besplatno dostaviti crteže i tehničke kalkulacije. Alati, kalupi, uzorci, profili, crteži, tehničke specifikacije i slično, koje je kupac stavio na raspolaganje za realizaciju isporuke, ostaju u vlasništvu kupca. Alati, kalupi, itd., koji se proizvode o trošku kupca, prenose se sa plaćanjem u njegovo vlasništvo.

Sve dodatke i pribore, u najširem smislu, dobavljač je obavezan da označi na odgovarajući način kao vlasništvo kupca i zaštiti od neovlašćenog uvida i upotrebe i, po potrebi, osposobi ili obnovi. Posle isporuke ili nakon otkazivanja porudžbine, vraćaju se kupcu. Bez obzira na druga prava, kupac može u svakom trenutku zatražiti povrat pribora ako dobavljač ne poštuje gore navedene odredbe ili ima poteškoća u proizvodnji. Pravo zadržavanja od strane dobavljača je isključeno.

Dobavljač se izričito obavezuje da će tražiti sve industrijske i druge dozvole potrebne za izvršenje usluga na način dogovoren u ugovoru, kao i da će kupcu na njegov zahtev staviti na raspolaganje sva relevantna dokumenta. Ako su za realizovanje isporuke roba ili usluga potrebna posebna ovlašćenja javnih vlasti, odobrenja ili pregled, dobavljač će ih obezbediti na vreme bez prava na dodatno plaćanje.

Stranke su saglasne da dobavljač u slučaju postojanja autorskih prava ili prava industrijske svojine na kupca prenosi takođe pravo na reprodukciju, distribuciju, obradu, prilagođavanje ili modifikovanje (i isključivo koristi rad u modifikovanoj formi, javne komunikacije i prikazivanja, delimično ili u potpunosti po nahođenju kupca). Prenos neisključivih materijalnih autorskih prava i prava industrijske svojine je vremenski i prostorno neograničeno, i uključuje pravo na zajedničku distribuciju i prenos stečenih prava na treća lica.

 

24. ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I DOBROG IMENA SUUGOVARAČA

Stranke se obavezuju da će sve informacije koje proizilaze iz ugovorne dokumentacije i svih drugih podataka o međusobnoj saradnji zaštititi kao poslovnu tajnu tokom celog trajanja ugovornog odnosa i najmanje pet godina nakon završetka. Konkretno, poslovnom tajnom smatraju se: cenovnik, komercijalni i drugi uslovi prodaje, uslovi za promociju prodaje i oglašavanja, fakture, porudžbenice, dopisi, zapisnici, ugovorne dokumentacije, specifikacije isporuka, kao i sva ostala poslovna, komercijalna, tehnička i proizvodna dokumentacija i sve druge informacije u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Povreda profesionalne tajne rezultira trenutnim prekidom svih oblika poslovne saradnje, a kupac ima pravo da traži naknadu štete. Stranka za kršenje profesionalne tajne prema ovoj odredbi, odgovorna je za materijalnu i nematerijalnu štetu.

Ugovorne strane se obavezuju da će za sve vreme trajanja saradnje i još najmanje pet godina nakon završetka, dosledno štititi dobro ime suugovarača i njegovih marki. S obzirom na navedeno, trećim licima ili javnosti ne smeju da šalju negativne informacije ili mišljenja o suugovaraču, osim sudu u slučaju sudskog spora.

 

25. INFORMACIJA, DEKLARACIJA ROBE, ODLAGANJE AMBALAŽE

Bez obzira na zakonske odredbe o obaveštenju, dobavljač mora da stavi na raspolaganje kupcu sve neophodne i korisne informacije o robi ili uslugama koje su predmet ugovora, a posebno uputstva za adekvatno skladištenje, kao i bezbednosne specifikacije u skladu s normama po Direktivama 91/155 /EEC i 93/112 /EC. Osim toga, mora upozoriti kupca na mogućnost nastanka opasnog otpada ili otpadnih ulja kod robe koju je isporučio, posebno navodeći metodu i moguće opcije odlaganja. Ako dobavljač odbije da prihvati takav otpad, ili takvo preuzimanje nije moguće, kupac sam uklanja otpad, a troškove snosi dobavljač.

Dobavljač garantuje da će se sve isporuke vršiti u skladu s ugovorom i u skladu s Direktivom EZ o ograničenju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi (Direktiva 2002/95 / EZ). U slučaju nepoštovanja odredbi Direktive i/ili relevantnih ograničenja, dobavljač će, bez obzira na eventualne zahteve kupca iz naslova - garancije, zaštititi kupca od svih potraživanja, koja bi bila rezultat nepoštovanja propisa.

Dobavljač mora dostaviti robu upakovanu u ambalažu u skladu s Direktivom 94/62/EC Evropskog parlamenta i Veća, s njenim izmenama i dopunama, te Uredbom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službeni glasnik RS, br. 84/06, sa svim izmenama i dopunama).

U slučaju pružanja usluge kod čijeg izvršenja nastaje otpad, dobavljač mora s nastalim otpadom upravljati u skladu sa zakonom i internim uputstvima kupca.

Upravljanje otpadom treba da bude podređeno propisanoj hijerarhiji upravljanja otpadom (prevencija, ponovna upotreba, recikliranje materijala, energetska prerada ...).

Dobavljač će zaštititi kupca od svih potraživanja i troškova koji bi nastali zbog nepotpunog ili pogrešnog odlaganja otpada.

 

26. IZJAVA O BEZBEDNOSTI OVLAŠĆENOM PRIVREDNOM SUBJEKTU

Dobavljač izjavljuje i neograničeno garantuje:

1. da roba koja se proizvede, skladišti, otprema ili prevozi po nalogu ovlašćenog privrednog subjekta i koja se dostavlja ovlašćenom privrednom subjektu ili se preuzima od ovlašćenog privrednog subjekta za isporuku:

a) proizvodi, skladišti, priprema i utovara u sigurnim poslovnim prostorijama i u zaštićenim područjima za utovar i istovar, i da je

b)  zaštićena od neovlašćenog zahvata tokom proizvodnje, skladištenja, pripreme, utovara i transporta;

2. da je osoblje koje je zaposleno u proizvodnji, skladištenju, utovaru i prevozu ove robe obučeno, pouzdano i s odgovarajućim ovlašćenjima

3. da je obavešten da, kao što je gore pomenuto, mora takođe da obezbedi bezbednost svog lanca snabdevanja.

 

27.  PRIDRŽAVANJE PRAVILA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Dobavljač je dužan da se pridržava važećih propisa i internih pravila o bezbednosti i zdravlju na radu, koja važe u Plastik Grupi kada se nalazi na području preduzeća ili poslovne jedinice Plastik Grupe. Dobavljač je dužan da se evidentira pri dolasku i odlasku, da se pridržava internih saobraćajnih propisa, da uzme u obzir zabranu pušenja, da uzme u obzir ograničenje kretanja i da se kreće samo na određena i označena mesta i bez odlaganja obavesti odgovorne osobe o činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti zaštitu i zdravlje radnika.

 

28. VALIDNOST OPŠTIH USLOVA KUPOVINE I NADLEŽNOST SUDA

Ovi opšti uslovi kupovine se uvek primenjuju, osim ako se stranke izričito pismeno ne dogovore drugačije.

Ako sporazumno rešenje neslaganja između stranaka nije moguće, spor će rešavati sud gde je sedište kupca (tj. nadležni sud u Novoj Gorici). Uprkos gore navedenom, kupac može voditi i sudske postupke pred nadležnim sudom gde je sedište dobavljača.

Ugovorne stranke za regulisanje svih međusobnih odnosa u vezi s prodajom robe određuju isključivu primenu zakona po mestu sedišta kupca.

 

29. ZABRANA RADA DECE I ZAŠTITA MLADIH RADNIKA

Pod ovim uslovima, i kupac i dobavljač se obavezuju da će zabraniti sve oblike dečjeg rada, a detetom se smatra osoba mlađa od 15 godina. Posebna zaštita za radnike mlađe od 18 godina je obezbeđena.

Dečji rad se definiše kao bilo koji oblik rada za dete, kojim se ometa njegovo pravo na zdrav rast i razvoj, i kojim se sprečava da stekne kvalitetno obrazovanje. Zaštita mladih radnika obezbeđuje mladim radnicima rad koji ne utiče na njihovo zdravlje i bezbednost. 

 

30. ANTIDISKRIMINACIONA KLAUZULA:

Poslovni partneri Plastik Grupe se obavezuju na dosledno poštovanje dostojanstva, ličnog integriteta i privatnosti svakog zaposlenika.

Oni se takođe obavezuju da neće vršiti nikakve oblike diskriminacije na osnovu pola, rase, boje kože, starosti, zdravlja ili invaliditeta, verskog, političkog ili drugog uverenja, članstva u sindikatu, nacionalnog i socijalnog porekla, porodičnog statusa, imovinskog stanja, seksualne orijentacije ili drugih ličnih okolnosti, kako tokom procesa selekcije tako i u vreme zaposlenja.

 

32. ANTIKORUPCIONA KLAUZULA

Ugovorne stranke se slažu da je svaki ugovor ili sporazum ništavan, kod kojeg  neko u ime ili za račun druge ugovorne strane, zastupnika ili posrednika kupca ili dobavljača, obeća, ponudi ili pruži bilo kakvu nedozvoljenu korist za dobijanje posla ili za zaključenje posla pod povoljnijim uslovima, ili u slučaju odricanja od obavezne kontrole nad izvršavanjem ugovornih obaveza ili za bilo koje drugo ponašanje ili propust, kojim je jedna ugovorna strana oštećena, a drugoj, njenom predstavniku ili posredniku je dozvoljeno pridobijanje neovlašćene koristi.

  

Ovi opšti uslovi važe od 1.4.2019.

  

Plastik SI, Proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o. Slovenija

Peter Peternel, direktor

Plastik INS, Proizvodnja plastične ambalaže d.o.o. Srbija

Peter Peternel, direktor